Kontakt

Aarhus Kommune

Adresse
Havkærparken 45
8381
Tilst

Aarhus Kommune

|
Østjylland
|
Indrykket 26-03-2021

BORGERCENTER VEST - Barselsvikar for pædagog, Aktivitetshuset Havkærparken

Om jobbet:
Uddannet pædagog til barselsvikariat søges til Aktivitetshuset Havkærparken pr. 15.6.2021 (evt 1.7.2021)

Aktivitetshuset Havkærparken er et pædagogisk aktivitets- og samværstilbud (§104) for voksne borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og tillægsdiagnoser, ofte autisme. Alle borgerne har et betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte i hverdagen. 
Borgerne har perceptuelle og sanseintegrationsmæssige vanskeligheder, og har som følge heraf svært ved at forstå deres omverden. De kan have udadrettet og/eller selvskadende adfærd.

I aktivitets- og samværstilbuddet er vores primæropgave at skabe de bedst mulige rammer for den enkelte borgers trivsel, kompetenceudvikling og livsmestring.

På Havkærparken tilbydes individuelle aktiviteter med afsæt i den enkeltes forudsætninger, interesser og behov. Aktiviteterne tilrettelægges så de understøtter den enkeltes trivsel, udvikling og livsmestring.
Alle borgerne har behov for at få støtte til at skabe mening og struktur i dagligdagen. Borgerne har behov for at blive skærmet enten via fysiske rammer eller via den pædagogiske tilgang.
Borgerne får støtte til personlig hygiejne, som f.eks. toiletbesøg, bleskift mv.

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE:

Dagligdagen planlægges med afsæt i kerneopgaven og ud fra udvalgte metoder, bl.a. neuropædagogik, Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), TEACCH og Alternativ Supplerende Kommunikation(ASK), for at give den enkelte borger positive oplevelser, mulighed for udvikling samt en meningsfuld hverdag. Konkret består det pædagogiske arbejde bl.a. af følgende:

 • Fokus på at skabe individuelt tilpassede rammer og strukturer, der åbner for størst mulig grad af medbestemmelse og aktiv deltagelse for den enkelte borger.
 • Udarbejdelse af dagsprogrammer, udviklingsbeskrivelser, risikovurderinger, status, daglig dokumentation og lign.
 • Der laves dagligt risikovurderinger, og hverdagen tilrettelægges med afsæt i low arousal tilgang for at undgå eller mindske konflikter.
 • Medarbejderne understøtter borgerne socialt i det omfang de kan magte det, og lægger vægt på at borgerne har størst mulig indflydelse på eget liv.
 • Medarbejderne samarbejder med relevante aktører rundt omkring borgeren, for at skabe de bedste rammer for borgerens trivsel, kompetenceudvikling og livsmestring. Det kan f.eks. være botilbud, forældre, værge, og rådgiver.
 • Medarbejderne dokumenterer arbejdet i CSC og §141 handleplan.
   

Din profil:
Vi har brug for en medarbejder, der har erfaring med at være tæt på udfordringer af verbal og fysisk karakter. Det er vigtigt at prioritere et tæt fagligt samarbejde med de øvrige personaler omkring borgeren, teamet, bosted og pårørende. Endvidere er det væsentligt, at man som medarbejder på Havkærparken kan se sig ind i vores tilgang, målgruppe og det daglige teamsamarbejde i hele tilbuddet. Vi har hos enkelte af vores borgere et tæt samarbejde med støttepersoner (vagtpersonale), som er med til at sikre medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

 • Du er uddannet pædagog.
 • Du sætter fagligheden højt og vil bidrage aktivt til at udvikle vores faglige tilgange til det pædagogiske arbejde, samt er indstillet på at bruge vores faglige tilgange til arbejdet med KRAP, TEACCH, ASK og Neuropædagogik.
 • Du kan arbejde selvstændigt med skriftlig pædagogisk dokumentation og planarbejde.
 • Du har kørekort og er indstillet på kørsel i minibusser året rundt.
 • Du vil gerne fysiske aktiviteter sammen med borgerne og er fysisk rustet til både gåture og cykelture året rundt.
 • Du er en aktiv medspiller til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og bidrager positivt til gode relationer med og mellem kollegaer.
 • Du søger aktivt faglige drøftelser, også når vi er uenige. Du er ligesom os indstillet på, at vi løfter opgaverne i fællesskab og finder de gode løsninger sammen.
 • Du er loyal over for de fælles beslutninger i det pædagogiske arbejde.
 • Du kan arbejde i en fast struktur og skabe en høj grad af forudsigelighed for borgerne. Men du er også indstillet på hurtige skift og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op.
 • Du er indstillet på at møde en borgergruppe, hvor nogle borgere kan have svært ved forandringer, og som det kan tage lang tid at skabe en stærk relation til.
 • Du er indstillet på, at der kan være udadreagerende adfærd fra denne borgergruppe.
 • Du er indstillet på at du komme igennem vores introduktion, hvorefter vi forventer du kan arbejde selvstændigt med den enkelte borger og herefter kan risikovurdere på et daglige arbejde.

Derfor skal du vælge os:
Aktivitetshuset Havkærparken er en del af Borgercenter Vest, og kan tilbyde en arbejdsplads med en tydelig beskrevet kerneopgave. Vi har høj grad af faglighed og faglig udvikling, med et fokus på den enkeltes borgers udvikling og trivsel. Vi er en gruppe på 17 pædagoger, der primært er organiseret i 3 teams omkring en borgergruppe på 22 borgere. Vi vægter teamwork højt og sætter stor pris på det kollegiale fællesskab samt den gode arbejdsplads for alle. Vi tilbyder ekstern supervision til personalegruppen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 37 timer. Arbejdstiden er pt. mellem kl. 7 og 17.00 på hverdage

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder, Rikke N Hansen på telefon 41890806 og mail rinh@aarhus.dk

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Kopi af eksamensbevis skal vedlægges.

Ansøgningsfrist: søndag den 2.4. 2021

Vi forventer, at samtaler finder sted onsdag den 5.5.2021

Om os
Borgercenter Vest er en del af Voksen Job og Handicap Aarhus Kommune. Vi er et center i vækst og udvikling, hvor du vil blive en del af et center med en høj faglighed og med et skarpt fokus på kompetenceudvikling. Vi sætter en ære i at inddrage borgere, medarbejdere og det omgivende samfund, når vi skal udvikle nye indsatser og tilbud.  

I Borgercenter Vest arbejder med udgangspunkt i et Fælles Fagligt Fundament der gælder for hele Voksen Job og Handicap. Det pædagogiske metodeafsæt er OCN, KRAP, ASK, Neuropædagogik og Åben Dialog. Derudover har vi i Borgercenter Vest ansvaret for specialet Autisme på tværs af Voksen Handicap. Vi vægter samarbejde højt og sætter pris på et godt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi er innovative og tilbyder gerne nye og utraditionelle løsninger og tilbud til vores borgere for at understøtte borgernes selvbestemmelse og livsmestring bedst muligt i et tæt samarbejde med borgerens netværk. 
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

Praktisk information
Oprettet:
26-03-2021
Udløber:
02-05-2021
Kviknummer:
LJA-81878872
Jobtype:
Fuldtid
Arbejdsområde:
Socialrådgivning